Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Λάμιας 12/03/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), την 12 Μαρτίου 2020 στις 12:00μ.μ., στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας – Λεωνίδου 7, Λαμία, οργανώνει συνάντηση εργασίας (workshop) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων, Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτωντων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΓΟ: katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα 16/03/2020. Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Στο workshop καλούνται να συμμετέχουν όλες οι τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αγροδαιτροφικό κλάδο, εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης καθώς και άλλοι τοπικοί θεσμικοί φορείς (Δήμοι, Περιφέρεια, Επιμελητήριο, Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επαγγελματικοί & επιστημονικοί φορείς κλπ) προκειμένου να συζητηθούν εμπειρίες και καλές πρακτικές, από την υλοποίηση ανάλογων δράσεων για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των δυνητικών ωφελούμενων. Επίσης στο πλαίσιο της συνάντησης θα παρουσιαστεί το σχέδιο υλοποίησης της Πράξης, θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα προβλήματα των εργαζομένων και θα αναδειχτούν τα κίνητρα και οφέλη από τη συμμετοχή τους.


Πρόσκληση Λαμίας

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid