ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τον υποψήφιο καταρτιζόμενο είναι η εξής:

  • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
  • Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ), ο οποίος αποστέλλεται με τη συμπληρωμένη αίτηση του στο email που έχει δηλώσει.
  • Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος υποβάλλει στην ΟΣΕΓΟ τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση.

Παρακαλείται ο χρήστης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Προσωπικά Στοιχεία

Τραπεζικά Στοιχεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κριτήριο Επιλογής

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι να είστε εργαζόμενος/η στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο υποβολής της παρούσας αίτησης υποψηφιότητας.

Δημοτικό σχολείο για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα

Κριτήρια Μοριοδότησης

Επιλογή Προγράμματος Κατάρτισης

Επιλέξτε την Περιφέρεια & την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα Κατάρτισης
Παρεχόμενα Προγράμματα* (Επιλέξτε σειρά προτίμησης)

Λοιποί Όροι - Προϋποθέσεις

  1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας είναι αληθή και ακριβή.
  2. Ενημερώθηκα ότι η επεξεργασία όλων των στοιχείων που καταγράφονται στην παρούσα γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή μου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ 5002997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
    Η ΟΣΕΓΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα, ή την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.
    Σε κάθε περίπτωση η ΟΣΕΓΟ υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως του όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) καθώς και την Ελληνική Νομοθεσία. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  3. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid